Gemeentelijk depot voor Bodemvondsten

 English version below

In het souterrain van het Centre Céramique bevindt zich het Gemeentelijk Depot voor Bodemvondsten Maastricht (GDBM). Hier bewaart de Gemeente Maastricht het vondstmateriaal dat bij archeologisch onderzoek in Maastricht gevonden wordt. Ook de bijbehorende documentatie ligt er opgeslagen. De depotbeheerder en de medewerkers behoud en beheer zorgen ervoor dat alles gemakkelijk terug te vinden is en de conditie van het materiaal stabiel blijft.

Waarom een depot?
Doel is om de verzamelde gegevens van archeologen te bewaren en deze toegankelijk te houden voor wetenschappelijk onderzoek. De opslag in het depot vindt plaats onder dusdanige omstandigheden, dat het materiaal zo stabiel mogelijk blijft. Omdat de ideale bewaaromstandigheden per materiaalsoort kunnen verschillen, zijn er verschillende ruimten in het depot. Zo worden bijvoorbeeld alle vondsten van metaal bewaard in het metaaldepot. Daarin is de luchtvochtigheid lager, zodat het metaal niet gaat corroderen.

Wat bevat het depot?
De collectie Archeologie Maastricht bestaat uit circa 5000 dozen met archeologisch materiaal. Het betreft vondsten van aardewerk, glas, metaal, (natuur)steen en organisch materiaal. Er is ongeveer 50 meter aan bijbehorende documentatie bij de opgravingen. Daarin staat precies waar de vondsten vandaan komen en wat hun onderlinge relatie is. De documentatie bestaat onder andere uit archeologische rapporten en verslagen, beschrijvingen van vondstmateriaal, foto’s, dia’s en tekeningen. Zo blijft het mogelijk om in de toekomst met nieuwe inzichten naar oude opgravingen te kijken en nieuwe conclusies te trekken. De vondsten in het depot variëren in ouderdom van 250.000 jaar tot 150 jaar oud. De vroegste onderzoeken waarvan de gegevens en vondsten in het depot worden beheerd dateren uit 1979. Vondsten uit archeologisch onderzoek vóór 1979 zijn opgeslagen bij het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Limburg, omdat de Gemeente Maastricht toen nog geen eigen depot had.

Zoeken in het depot
De collectie Archeologie Maastricht wordt de komende jaren voor het publiek digitaal toegankelijk gemaakt via een beeldbank. U wordt via deze website op de hoogte gehouden van de voortgang van lopende projecten.

Bezoekadres GDBM
Sonnevillelunet 10
Maastricht

De dienstingang van het GDBM bevindt zich aan de zuidzijde van het Centre Céramique. Het GDBM is niet geopend voor publiek. U kunt ons wel bellen of mailen. Bellen kan via 043 350 5600. Mailen kan via de adressen aan de rechterzijde.

Postadres GDBM
Postbus 1992
T.a.v. José Peeters
6201BZ
Maastricht

 

 

Conservator
Wim Dijkman
Email: Wim Dijkman

 

 

Depotbeheerder
José Peeters
Email: José Peeters

Laden en lossen
U kunt laden en lossen op de daartoe bestemde strook langs de Sonnevillelunet. Let op: na het laden en lossen dient u uw voertuig te parkeren op een parkeerplaats of in de parkeergarage. De ingang van Q-park bevindt zich naast de dienstingang van het GDBM.

Melden
Meldt u bij aankomst aan de balie van het Centre Céramique of neem contact op met de depotbeheerder.

 


 

 English version

The lower level of Centre Céramique houses the Municipal Depot for artefacts excavated in Maastricht (the GDBM: Gemeentelijk Depot voor Bodemvondsten Maastricht). This is where the City of Maastricht retains artefacts excavated during archaeological research in Maastricht. The accompanying documentation is stored here as well. The depot manager and the conservation employees ensure that everything can be easily located and the condition of the material remains stable.

Why a depot?
The goal is to preserve data collected by archaeologists and to keep this available for scientific research. Items are stored in the depot under conditions that keep the material as stable as possible. The depot has a number of different rooms to enable each type of material to be stored under the most ideal conditions. For example, all metal artefacts are stored in the metal depot. The humidity is lower in this room to prevent the metal from corroding.

What does the depot contain?
The Maastricht Archaeology collection contains approximately 5,000 boxes of archaeological material. These are artefacts made of ceramics, glass, metal, stone and organic material. There are about 50 metres of accompanying documentation pertaining to the excavations. This details exactly where the artefacts come from and how they are related. The documentation consists of archaeological reports and records, artefact descriptions, photos, slides and drawings, among other things. This ensures that it will be possible to examine old excavations with new insights and to draw new conclusions in the future. The age of the artefacts in the depot varies between 250,000 and 150 years old. The earliest studies from which data and artefacts are maintained in the depot date from 1979. Artefacts from archaeological research prior to 1979 are stored at the Provincial Depot for artefacts excavated in Limburg, due to the fact that the City of Maastricht did not have its own depot at that time.

Searching the depot
In the years ahead, the Maastricht Archaeology collection will be made available to the public digitally via an image bank. This website will keep you updated about the progress of current projects.

GDBM street address
Sonnevillelunet 10
Maastricht

The GDBM’s service entry is located on the south side of Centre Céramique. The GDBM is not open to the public. However, you can call or email us. +31 (0)43 350 5600

GDBM mailing address
Postbus 1992
Attn. José Peeters
6201BZ
Maastricht 

 

 

Curator
Wim Dijkman
Email: Wim Dijkman

 

 

Depot manager
José Peeters
Email: José Peeters

Loading and unloading
You can load and unload your vehicle on the designated stretch along the Sonnevillelunet. Please note: after loading or unloading, you must park your vehicle in a car park or in the parking garage. The entry to Q-park is located next to the GDBM’s service entrance.

Sign-in
Sign in at the front desk of Centre Céramique or contact the depot manager.

 

 

 

Bekijk cultureel erfgoed van heel Limburg