Glas

 English version below

De oude Grieken noemden het materiaal glas “gegoten steen”. De collectie glas en kristal sluit prachtig aan bij de collectie Maastrichts aardewerk.  Beide collecties bevatten industriële producten die zeer veel betekend hebben voor de geschiedenis van de stad. U kunt de collectie digitaal bekijken.

Collectievorming
Een groot deel van de glascollectie van de Gemeente Maastricht  werd geschonken door kunstkenner en kunstverzamelaar W.J. Rust uit Naarden. Zijn schenking bestaat voornamelijk uit 18e en 19e eeuws glas en kristal, maar bevat ook Romeins en Syrisch glaswerk. De verzameling van de heer Rust is aangevuld met glas uit de voormalige Bonnefantencollectie. Van de stichting Schatkamer St. –Servaas ontving de Gemeente Maastricht enkele Frankische glazen, die in het pandhof van de Sint Servaaskerk zijn opgegraven. De N.V. Verenigde Glasfabrieken schonk een verzameling glas en kristal dat door de Kristalunie te Maastricht vervaardigd werd.

Voormalig Glas- en Keramiekmuseum
Voordat de collectie glas naar Centre Céramique kwam, was deze te bezichtigen in het Glas- en Keramiekmuseum Maastricht. Dit museum werd in “Huize de Stuers” aan de Brusselsestraat  ingericht met als doel het Maastrichtse cultureel erfgoed uit de periode van de industriële revolutie voor het voetlicht te brengen. Deze periode heeft veel betekend in de geschiedenis van de bevolking van Maastricht. Het voormalige museum sloot zijn deuren voordat  de collectie kon worden aangevuld met keramische producten. In Centre Céramique zijn beide collecties nu wel onder één dak te bewonderen.

LINKS

 

Glasproductie in Maastricht vóór 1800
Al in de 17e eeuw was er in Maastricht enige glasnijverheid. De Luikenaar Guy Libon begon in 1645 een glasblazerij in de Rechtstraat. De drie glasblazers die hier werkten waren afkomstig uit Italië. De glasblazerij werd enkele jaren later verkocht aan Henri Bonhomme. Ook op Sint Pieter sticht Henri samen met zijn broer nieuwe glasblazerijen. In het begin van de 18e eeuw houden de glasblazerijen op te bestaan.

De Sphinx glasfabriek
Zo’n 100 jaar later, in 1827, richt Petrus Regout een kleine kristalslijperij op. Het slijpen gebeurt aanvankelijk in de Jodenstraat, later brengt hij zijn werkplaats over naar de Boschstraat. Vanaf 1834 heet het gereorganiseerde bedrijf van Regout ‘De Sphinx’. Het ruwe glas- en kristalgoed is in de vroege periode afkomstig uit Luik en Namen. Omdat Regout vanaf 1838 geen ruwe producten meer kan betrekken vanuit België, besluit hij zelf een blazerij op te richten. Zowel het glasblazen als het slijpen gebeurt voortaan in Maastricht zelf.

De Stella glasfabriek
Louis Regout, een van de vier zonen van Petrus Regout en oprichter van Mosa, startte in 1876 te Meerssen met een tweede glasfabriek: de ‘Stella’.

De Kristalunie
De Kristalunie ontstond in 1925 te Meerssen, door de samenvoeging van de twee Maastrichtse glasfabrieken Sphinx en Stella. Terwijl voordien vooral naar Franse en Engelse ontwerpen werd gewerkt, begon de Kristalunie ook ontwerpen van Nederlandse kunstenaars uit te voeren. In de 50-er jaren verwierf de ontwerper Max Verboeket internationale bekendheid met een vrije vormgeving. In 1959 werd de Kristalunie ingelijfd bij de Vereenigde Glasfabrieken. Deze werden op hun beurt in 1995 opgenomen in het Franse concern Boussois-Souchon-Neuvesel (BSN) en de naam werd veranderd in BSN Glasspack. Tegenwoordig is de naam opnieuw gewijzigd in O-I Manufacturing. Er wordt nog uitsluitend verpakkingsglas geproduceerd. 

Glas en kristalglas
Glas ontstaat door smelting van silicaten: voornamelijk kwarts-en veldspaatmineralen. Door toevoeging van een alkalische stof –soda of potas- wordt het smeltpunt van de silicaten verlaagd naar 1300 °C. De kwaliteit van glas wordt verbeterd door het meesmelten van kalk of loodoxyde. Door een grote hoeveelheid loodoxyde mee te smelten wordt het heldere kristalglas verkregen.


 

 

 English version


Glass

The ancient Greeks called glass ‘cast stone’. The glass and crystal collection is a superb accompaniment to the Maastricht Ceramics collection. Both collections contain industrial products that were of great significance for the city’s history. You can view the collection digitally.

Formation of the collection
A large part of the City of Maastricht’s glass collection was donated by art collector and connoisseur W.J. Rust of Naarden. His gift consists mainly of 18th and 19th-century glass and crystal, as well as Roman and Syrian glasswork. Mr Rust’s collection is supplemented with glass from the former Bonnefanten collection. The City of Maastricht received several Merovingian glasses from the Schatkamer St. Servaas church, which had been excavated from the St. Servaas churchyard. The N.V. Verenigde Glasfabrieken (United Glass Factories) donated a collection of glass and crystal produced by the Kristalunie in Maastricht.

Former Glass and Ceramics Museum
Before the glass collection came to Centre Céramique it was on view at the Glass and Ceramics Museum in Maastricht. This museum was established at ‘Huize de Stuers’ on Brusselsestraat with the goal of bringing Maastricht’s cultural heritage dating from the period of the industrial revolution out of the limelight. This period was of major significance in the history of the population of Maastricht. The former museum closed its doors before the collection could be expanded with ceramic products. Both collections can now be admired under the same roof at Centre Céramique.

LINKS

 

Glass production in Maastricht before 1800
Maastricht had a small glass industry as far back as the 17th century. Guy Libon of Liège started a glass factory on Rechtstraat in 1645. The three glass blowers who worked here were originally from Italy. The glass factory was sold to Henri Bonhomme several years later. Henri also established new glass factories on Sint Pieter together with his brother. The glass factories halted their production in the early 18th century.

The Sphinx glass factory
Almost a century after this, in 1827, Petrus Regout established as small crystal workshop. The crystal was initially ground and polished on Jodenstraat, although he would later move his shop to Boschstraat. Regout’s reorganised company was christened ‘De Sphinx’ in 1834. The raw glass and crystal material was sourced from the Belgian cities of Liège and Namur in the early period. Because Regout was no longer able to source raw materials from Belgium from 1838 onwards, he decided to set up his own glassworks. From that time on the glass was blown as well as ground and polished in Maastricht.

The Stella glass factory
Louis Regout, one of Petrus Regout’s four sons and the founder of Mosa, launched a second glass factory in Meerssen in 1876: ‘Stella’.

The Kristalunie
The Kristalunie was established in Meerssen in 1925, the result of a merger between the two Maastricht glass factories Sphinx and Stella. Although up until then production was based mainly on French and English designs, the Kristalunie began producing designs from Dutch artists as well. In the 1950s, designer Max Verboeket gained international renown for his free-form designs. In 1959 the Kristalunie became part of the Vereenigde Glasfabrieken (United Glass Factories). In 1995 these in turn were absorbed into the French company Boussois-Souchon-Neuvesel (BSN) and the name was changed to BSN Glasspack. The name has since been changed again and is now O-I Manufacturing, with glass for packaging as its sole product.

Glass and crystal
Glass is created by melting silicates: mainly quartz and feldspar minerals. By adding an alkaline substance – soda or potash – the melting point of the silicates is lowered to 1300° C. The quality of the glass is improved by adding calcium or lead oxide to the mix. Clear crystal is obtained by melting a large quantity of lead oxide with the minerals.